Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 29 IANUARIE 2015, ora 90°. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu”

R O M A N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr.

privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, In temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 29 IANUARIE 2015, ora 90°. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău

B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului

secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2014;

2. Darea în administrarea Liceului Tehnologic “Victor Frunză” Rm. Sărat pe

perioadă determinată, a unui imobil aflat în proprietatea publică a

judeţului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micşunelelor, nr. 9;

3. Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special Ia nivelul

judeţului Buzău pentru anul şcolar 2015-2016;

4. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de

Urgenţă Buzău;

5. Aprobarea prelungirii valabilităţii Protocolului de colaborare între Consiliul

Judeţean Buzău, Centrul Cultural Francofon şi Institutul Francez din

România;

6. Aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Asociaţia

“Vox Civic” Buzău, comuna Verneşti şi Institutul pentru Politici Publice

Bucureşti în promovarea proiectului “Centru comunitar de resurse pentru

romii din Cîndeşti” în cadrul Fondului ONG România, componenta 2

Justiţie Socială;

7. Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Buzău în calitate de partener al proiectului “Acţiuni

inovative de dezvoltare personală şi integrare socială activă a tinerilor din

sistemul de protecţie a copilului” în cadrul Programului Ro10 “Copii şi

tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru

reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”;

8. Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Buzău cu unele organizaţii neguvernamentale;

9. Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vadu Paşii;

10. Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Gura Teghii;

11. Desemnarea înlocuitorului reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea

generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru

Situaţii de Urgenţă la care unitatea administrativ-teritoriaIă - Judeţul

Buzăi este membru fondator/asociat;

12. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public

judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Movila

Banului-Buzău şi retur, operatorului de transport SC ELY SAM TRANS

RAPID SRL;

13. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public

judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Pleşcoi-

Berca-Ojasca-Buzău şi retur, operatorului de transport SC MILLENIUM

TRANS SRL.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică

prevederile prezentei dispoziţii.