DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară MARŢI, 30 IUNIE 2015, ora 9:00

R O M Â N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

                                   PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. ___

 privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă ordinară

 

       Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

        În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, 
MARŢI, 30 IUNIE 2015, ora 900

          Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău                              B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

I.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 

1.     Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 oraşului Nehoiu;

 

2.    Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

 

3.    Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

 

4.    Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

 

5.    Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi
din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău,
strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău;

 

6.    Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău;

 

7.    Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

 

 

 

 

8.    Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului judeţean Buzău;

 

9.    Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

 

10.  Aprobarea colaborării Consiliului Judeţean Buzău cu Inspectoratul teritorial de muncă Buzău în aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

 

11.  Aprobarea convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Consiliul Judeţean al Elevilor Buzău;

 

12.  Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Judeţului Buzău;

 

13.  Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Săhăteni;

 

II.           NOTE,  INFORMĂRI, RAPOARTE

 

INFORMAREA Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău referitoare la parteneriatele perfectate de Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău anterior intrării în vigoare a prevederilor art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 206/2014.

 

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

BUZĂU , ________________ 2015

 

 

pt. PREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

                                                  

  

                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

    

                                          MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ