Camoriștii perseverează! Ce soartă pregătește partidul de guvernare patrimoniului istoric al României?

treaba mergeProiectul PSD lasă cale liberă pentru distrugerea patrimoniului istoric. In opinia celor care sustin acest proiect intervenția fără autorizație asupra monumentelor istorice nu mai constituie infracțiune.

 De curand, comisia juridică din Camera Deputaților a adoptat un raport de admitere pentru proiectul PSD prin care se elimină din Legea construcțiilor prevederea potrivit căreia realizarea de lucrări de construcții sau consolidare fără autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă, ci doar contravenție Constructorii care continuă lucrările după ce Inspectoratul de stat în construcţii le interzice acest lucru nu vor mai comite infracţiune şi vor fi sancţionaţi doar contravențional Modificările sunt așteptate cu satisfactie de catre mulți funcționari din primării și chiar de către primari care au încălcat legea cu bună știință.

În expunerea de motive semnată de catre deputații Florin Iordache și Ion Călin, se face referire la "decongestionarea instanțelor", având în vedere că aceste fapte ajung oricum să fie sancționate doar cu amendă "în proporție de 99%", dar și la cazurile cetățenilor care au vrut să își asfalteze un drum și li s-a întocmit dosar penal.Parsiva explicatie ! Matrapazlâcurile lor se cer acoperite fară să existe raspundere penală si eventual sa se identifice intreaga rețea a complicilor.

         Să ne amintim ce spunea un fost ministru al culturii, Vlad Alexandrescu, despre distrugerea patrimoniului: „Distrugerea patrimoniului are două cauze: una este o cauză criminală, care ține de intervenția unei mâini omenești pentru distrugerea unor monumente, în scopul eliberării terenului și a construirii unor obiective noi. Aici menționez chiar incendierea unor clădiri, care iau foc în perioade de caniculă, pentru a obține o declasare de pe lista monumentelor istorice. Dacă clădirea a luat foc și a fost distrusă până la temelii, ăsta este un motiv să o declasezi, iar terenul acela să devină disponibil. Acest lucru se întâmplă uneori. Alteori, însă este vorba despre nepăsare, neglijență sau, pur și simplu, de lipsa de bani care să permită începerea unor lucrări de restaurare.”

           Să vedem concret ce prevede proiectul de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și cum sunt motivate cele două modificări:

La articolul 24, litera a) se abrogă.

"Prin abrogarea lit.a) a art.24, săvârșirea respectivelor fapte nu mai este sancționată deoarece faptele de executare sau desființare, totală ori parțială, fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic a lucrărilor prevăzute la art.3 alin. (1) lit.b), c), e) și g) sunt exceptate de la faptele care constituie contravenții. Intervenția legislativă are ca efect eliminarea oricărei forme de răspundere pentru executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b), c), e) și g), faptele urmând a nu mai fi sancționate nici măcar contravențional."

* La articolul 26 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3 de către investitor şi executant;

b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;"

"Prin modificările aduse dispozițiilor art.26 alin.(1) lit.a) și b) din actul normativ de bază, se propune ca respectivele fapte să constituie contravenții."

Ce prevede art. 24 lit. a) care se abrogă:

"Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege;"

Ce prevede Articolul 3 la care se face referire ?

"(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;"

Potrivit art. 26 în vigoare, contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);

– de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);

– de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) și e^1);

– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) și i);

– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) și k);

– de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și n);

– de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)."

Adrian Constantin