DONALD TOM A IMBULINAT-O! DOCUMENT - Atac devastator asupra primarului – in raportul Curtii de Conturi! KAIZEN - ILEGAL! Facturi neinregistrate, au șuntat actiunile de audit ale Curtii si multe altele…

AUDIT Curtea de Conturi Buzau TomaZile la rand am fost singurii din media buzoiana care au aratat cu degetul ilegalitatile de la Palatul Comunal, singurii care, cu orice risc am dezvaluit, in anchete devastatoare, matrapazlacurile facute de primarul Constantin Toma si ai lui acoliti flausati. Iata ca in urma cu cateva ceasuri, Curtea de Conturi ne-a transmis AUDITUL in care se arata tot ce am dezvaluit si noi, de-a lungul timpului. Cititi si va minunati de ilegalitatile comise de acest jalnic primar…plangeti toti pupincuristii…vine o vreme a socotelii! SIGUR!

In perioada urmatoare urmeaza sa definitivam o ancheta care-l vizeaza pe Toma si problemele din....tineti-va bine...AFRICA! STIM TOT!

 

“Către, UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA MUNICIPIUL

BUZAU, CONSILIUL LOCAL

În temeiul prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Cuiţii de Conturi, republicată şi ale pct.183-184 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr.]55/2014, vă transmitem alăturat, Decizia nr. 20/27.08.2018 emisă de Camera de Conturi Buzău, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Procesul verbal de constatare anexă la Raportul de audit înregistrate la entitate sub nr.55871/27.07.2018 şi la registratura Camerei de Conturi Buzău sub nr. 145 1/30.07.2018, pentru ca în calitate de organ deliberativ, în cadrul atribuţiilor ce vă revin, să dispuneţi măsurile necesare care să asigure ducerea la îndeplinire a deciziei anterior menţionată.

DIRECTOR, 

Sanda Fulvia PREDA

DECIZIA

nr. 20/27.08.2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea activităţilor speci/ice Curţii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 1 55/2014, examinând deficienţele consemnate în Raportul de auditjinanciar şi Procesul verbal de constatare înregistrate la entitate sub nr. 55871/27.07.201 8 şi la registratura Camerei de Conturi Buzău sub nr. 1451/30.07.2018, încheiate în urma misiunii de Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2017 efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului (UATM) Buzău,

SE CONSTATA:

1. Entitatea nu a înregistrat în contabilitate operaţiuni financiar-contabile aferente facturilor emise pentru terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului, vândute în cursul exerciţiului bugetar al anului 2017 şi nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA, respectiv nu a colectat şi plătit la bugetul statului taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor impozabile ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi : art.2, art. 4(1) şi art.11 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, Pct.25-26 din Normele generale de utilizare a documentelorfinanciar-contabile aprobate prin OMFP nr.2634/201 5, pct.3. 1 .2. Clienţi şi conturi asimilate

3. În perioada auditată, activitatea de control financiar preventiv propriu nu s-a organizat în baza unui cadru metodologic actualizat şi nu s-a exercitat asupra tuturor operaţiunilor în conformitate cu normele metodologice în vigoare. Nu au fost respectate următoarele prevederi: art.6 şi art.9, alin.(2) din O.G. nr.1 19/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Art.2, Anexa nr.l pct.1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 4.4, 5.3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările aduse de OMFP nr.2332/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu,

ANEXA 1, Pct.1, 2, 3 şi 4 din O.M.F.P. nr. 1.792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, Anexa nr.2 din OMFP nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, Art.6(2) din Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 , republicată. Constatările sunt prezentate la pct. II.4, pag. 23-28, din procesul verbal de constatare.

4. În anul 2017, la nivelul UATM Buzău nu au fost planificate si efectuate misiuni de audit public intern potrivit cadrului legal în vigoare. Nu au fost respectate următoarele prevederi: art. 11.a şi art.]3 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizata, Pct. 1.3.1 din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Art. 24 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata. Constatările sunt prezentatepublice la 31 decembrie 2017 aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1 177 din 26 ianuarie 201 8. Constatările sunt prezentate la pct. II.8, pag. 40-43, din procesul verbal de constatare.

8. În anul 2017 acţiunea de inventariere generală a patrimoniului nu s-a organizat şi realizat cu respectarea în totalitate a prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii. Nu au fost respectate următoarele prevederi: pct.](l), I(2), 28(1), 28 (l). 34(4), 35(1), 42 din O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Art.122 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (“republicată“) administraţiei publice locale.

Constatările sunt prezentate la pct. II.9, pag. 43-46, din procesul verbal de constatare.

9. În anul 2017 UATM Buzău a angajat şi a efectuat din bugetul propriu plăţi cu nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în sumă totală de 505.428 lei, reprezentând:

servicii de audit juridic şi economico financiar contractate cu Asocierea Societate Civilă de avocaţi Voicu şi Filipescu SCA - societatea comercială Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL- plăţile efectuate până la data auditului cifrându-se la 353.430 lei;

servicii de consultanţă de specialitate în aplicarea unor tehnici moderne de management, care conţin elemente proprii controlului intern managerial al entităţilor publice, contractate cu

SC IKAR MANAGEMENT CONSULT SRL (INSTITUTUL KAIZEN ROMANIA) în sumă de 147.798 lei (cu TVA);

servicii de pază contractate cu SC EUROCLAS SECURITY SYSTEM SRL Nehoiu în sumă de 4.200 lei, servicii care ai'ji putu/fi 12. Au fost încălcate prevederile legale cu privire la stabilirea salariilor de bază conform Legii Cadru 153/2017 pentru 4 (patru) persoane care ocupă funcţii de consilier la cabinetul primarului în sensul că, nu au fost respectate prevederile din Anexa 8 cap. II, lit. A, pct. IV b)-Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală, potrivit cărora Salariile de bază stabilite pentru functiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, astfel că bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 168.345 lei.

Nu au fost respectate următoarele prevederi: nota din Anexa 8, CAP ll, litera A, punct IV, lit. b) Nomenclatorul şi ierarhiafuncţiilor din administratia publică locală aprobată prin Legea Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Pct. 2., Pct. 3, Pct.4 din ANEXA 1 din D.M.F. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatările sunt prezentate la pct. 11.10, pag. 47-52, din procesul verbal de constatare. 2. Conducătorul entităţii publice va dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de standardele prevăzute în cuprinsul anexei a Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor, măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, pentru revizuirea/actualizarea procedurilor operaţionale existente, elaborarea de noi proceduri formalizate pentru toate activităţile şi procesele derulate în cadrul entităţii precum şi măsuri pentru aplicarea efectivă a acestora.

Termen de realizare: 31.01.2019.

3. Ordonatorul de credite va dispune măsuri în vederea organizării activităţii de control financiar preventiv propriu în totală concordanţă cu normele legale incidente.

Termen de realizare: 31.01.2019.

4. Ordonatorul de credite va dispune măsuri pentru asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern în conformitate cu prevederile legale.

Termen de realizare: 31.01.2019.

5. Ordonatorul de credite va dispune măsurile legale în vederea înregistrării în evidenţele fiscale a construcţiilor realizate fără autorizaţie de construcţie pe tarlaua 33, stabilirii şi încasării impozitului pe clădiri împreună cu majorările de întârziere datorate până la achitarea integrală.

Termen de realizare: 31.01.2019.

6. Ordonatorul de credite va dispune măsuri pentru verificarea existenţei obligaţiei de plata prin verificarea documentelor justificative din care sa rezulte pretenţia creditorului, precum şi realitatea serviciului efectuat, scop în care va numi printr-un act de dispoziţie internă o comisie de recepţie pentru serviciile achiziţionate de entitate.

Termen de realizare: 31.01.2019.

7. Ordonatorul de credite va dispune măsuri pentru efectuarea operaţiunii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor, urmând ca rezultatele reevaluării să fie înregistrate în contabilitatea instituţiei până la finele anului 201 8.

Termen de realizare: 31.01.2019.

8. Conducătorul entităţii va dispune măsurile legale care se impun în vederea efectuării operaţiunii de inventariere a elementelor patrimoniale ale entităţii, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, a performanţei financiare, precum şi a rezultatului patrimonial.

Termen de realizare: 31.01.2019.

9. Ordonatorul de credite va dispune măsuri în vederea analizării eficienţei plăţilor efectuate în cadrul contractelor de prestări servicii încheiate astfel încât să se asigure respectarea principiilor bunei gestiuni a fondurilor publice.

Termen de realizare: 31.01.2019.

10. Ordonatorul de credite va dispune măsurile legale în vederea recuperării veniturilor în sumă de l3.917,55 lei rămase neîncasate urmare înscrierii în contractul de închiriere nr.2824/24.03.2014 a unei chirii lunare mai mică decât cea Termen de realizare: 31.01.2019.

11. Ordonatorul principal de credite va lua măsuri pentru verificarea modului în care ordonatorii de credite terţiari din subordine au utilizat fondurile publice cu respectarea prevederilor bugetare.

Termen de realizare: 31.01.2019.

II. Potrivit prevederilor art. 33, alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 174 din regulamentul sus-menţionat,

DECIDE:

Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora:

12. Ordonatorul principal de credite va dispune măsuri de recuperare a sumei de 33.141 lei, plătită nelegal după data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială şi măsuri de reîncadrare potrivit legii a consilierilor personali începând cu data de 1 iunie 2018, dată până la care au fost calculate diferenţele de salariu. Totodată se vor lua măsuri de recalculare şi regularizare cu bugetul general consolidat al statului a obligaţiilor bugetare.

Termen de realizare: 31.01.2019.

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi şi orice alte măsuri pe care le consideraţi necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de Camera de Conturi Buzău în urma acţiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin Decizie.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă faptele prevăzute la aliniatul anterior au fost săvârşite din culpă, pedeapsa este amenda, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea C urţii de Conturi, republicată. Despre măsurile luate şi rezultatele obţinute ne veţi comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, Camera de Conturi Buzău poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă. În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entităţii verificate poate depune/transmite contestaţie împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Camera de Conturi Buzău, b-dul Gării, nr. 18. Contestaţia suspendă obligaţia executării măsurilor dispuse prin prezenta decizie până la soluţionarea acesteia de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, conform prevederilor pct. 210 din Regulamentul mai sus menţionat. Analiza eventualei contestaţii se face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din Regulamentul menţionat mai sus. Executarea măsurilor devine obligatorie de la data comunicării Incheierii formulate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin care se respinge integral sau parţial contestaţia (pentru măsurile fată de care, comisia a respins contestaţia), conform prevederilor pct. 210 din Regulament. In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii, conducătorul entităţii va prezenta consiliului judeţean, o copie după Procesul verbal de constatare şi după Decizia cuprinzând măsurile dispuse de către Camera de Conturi Buzău. După prezentarea acestora, conducătorul entităţii verificate va informa în scris Camera de Conturi Buzău, cu privire la îndeplinirea acestei obligaţii.

DIRECTOR

Sanda Fulvia PREDA”

Iulian Gavriluta

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează