ULTIMA ORA:

Stâlpii Tainiţei din Munţii Buzăului - Dosarul unei enigme (X) – Unde este Varful Stalpilor?

Musceleanu Vlad-Ionuţ şi Redacţia ”Buzău-News”

Şi totuşi, unde este Vf. Stâlpilor?

Motto: ”Greșelile sunt portalurile descoperirilor”.

James Joyce

 

Anterior, am invalidat falsa identificare Cota 914 DTM = Vf. Stâlpilor, propusă de hărţile militare DTM 1:25.000.

Eroarea are antecedente vechi, premiza fiind deschisă de Planșa Cassini 1:50.000 (1901), unde atributul Vf. Stâlpilor a fost atribuit confuziv, fiind tipărit între două vârfuri (unul cotat 1041, celălalt fără înălțime menționată). Deja pe Planșa Cassini 1:100.000 (1909), translația era operată, atribuindu-se vârfului secundar denumirea și cota 1002. Fără domiciliu stabil, nu a fost dificil ca DTM să-l mute ulterior cu totul din zonă, deși nu cunoaștem cauzele exacte ale acestei relocări.

Un timp, am fost păcăliți la rândul nostru de aceaste poziționări eronate, care ieșeau din logica geografică a locului și ni se păreau total lipsite de sens. Diferențele mici de nivel dintre cele două vârfuri care apar pe planșele Cassini și terenul împădurit fac dificilă abordarea unei astfel de subtilități. Lămurirea situației este meritul Dlui. Mario Ruse; Vf. Stâlpilor este un punct extrem al Culmii ”la Stâlpi” (denumire derivată din  Culmea Stâlpilor), care face translația spre Culmea Pârlitura. Exact cum apare și în hărțile forestiere, singurele documente cartografice care-l localizeză corect: de exemplu într-o hartă a O.S. Pârscov, U.P.III Bălăneşti, 2008.

Un alt vârf din imediata apropiere, cota 1051.0 pe hărţile DTM 1:25.000 (1053 - Cassini), apare figurat pe hărţile forestiere sub denumirea de Trei Hotare (cota 1038).

 Nu am reuşit să aflăm ce entităţi delimita în trecut, cert estă că în prezent pe aici trece limita dintre Ocoalele silvice Pârscov şi Gura-Teghii. Cu o mare probabilitate, tot pe aici trecea şi hotarul dintre Plaiurile Buzău şi Pârscov, vechi unități teritorial-administrative ale județului. Anterior, am arătat în ce fel L.M. Muscaludenumeşte în mod aberant acestă proeminență - Vf. Colţii Stâlpilor (cota 1052 pe schița sa topografică). Numele ei este Trei Hotare şi bine ar fi să lăsăm toponimia aşa cum este, nu să o multiplicăm inutil cu invenţii livreşti.

 

Lupele topografice au fost extrase din planşele  L-35-089-D-b (DTM), Cassini 1:50000 și 1:100000, cât și din hărțile forestiere ale OS. Pârscov (2008) și Gura Teghii (2012).

 

Punând piesele cap la cap

 

Motto: "În lumea reală a profilurilor geografice, punctele de pe hartă reprezintă

victime efective, iar scurtătura greșită poate avea consecințe grave".

D.K. Rossmo

 

Să ne reîntoarcem la descrierea lui Basil Iorgulescu pentru a pune cap la cap piesele puzzle-ului nostru:

            ”Stâlpii Tainiței: stânci colosale de piatră ce se ridică în formă de coloane în mijlocul pădurii Tainița din comuna Bozioru. Sunt inaccesibile atât omului cât și animalelor, din această cauză, neștiind nimeni ce este între ele, s-au născut o mulțime de legende relative la dânsele”1.

            În mijlocul pădurii Tainiţa. Iorgulescu ne oferă şi pentru aceasta o descriere:

            ”Tainița - Pădure seculară în comuna Bozioru, cătun Nucu [...] Face corp comun cu Băleanca, Bursucăria și Hânsaru sub numele de Nucu (pădure)”2.

            Plecând de la definiţia pădurii, realizăm că ne învârtim în cerc pe o suprafaţă mare:

            ”Nucu, (Cantacuzino), pd. în C. Bozioru c. Nucu, are circa 3000 hectare, e formată din trupurile: Băleanca, Bursucăria, Hânsaru şi Tainiţa”3.

            Perimetrul poate fi restrâns asimilând suprafaţa Pădurii Tainiţa cu muntele omonim:

            ”Tainița- Munte în comuna Bozioru, cătun Nucu, situat între valea Tainiței și pârâul Bârca Rosaliei, izvorul Goteșu și muntele Arsenia; e foarte izolat și arareori călcat de om, ceea ce i-a determinat și numele. E acoperit de vaste și seculare păduri”4. Nu forțăm cu nimic lucrurile: similar, Iorgulescu indică Goteşu ca ”numire ce se dă părţii din pădurea Băleanca de pe muntele Goteşu”5.

            Avem un prim areal delimitat geografic: la Est - muntele Arsenia, la Nord - valea pârâului Tainiţa, la Vest - albia râului Bârca Rosilei, la Sud - albia pârâului Goteş. Pe undeva prin mijlocul acestei suprafeţe trebuie căutaţi Stâlpii Tainiţei.

            Din start, identificarea lor cu stâncile de la Colţii Tainiţei iese din ecuaţie. Nu numai că se află la marginea acestei suprafeţe, dar din limitele com. Goideşti (II.3.) ştim că hotarul  ”urcă învf. Muntelui Arsenia, pe al căruia plaiumerge prin pădurea Tainiţa, trece pe lângă Stâlpii Tainiţei, întâlnesce isvorul Tainiţa…”. Aşadar, Stâlpii sunt la o distanţă semnificativă de firul principal al Tainiţei, nu în imediata lui apropiere.

            Din vechile documente am mai reţinut şi indicația recurentă că Stâlpii Tainiţei se află în succesiunea ”liniei” punctelor de hotar lângă ”Obârşia Pârscovelului”.

            Este vorba de Pârscovelu (Izvorul Dulce) - ”isvor în comuna Bozioru, cătunul Găvanele, începe de la Poena cu Lapoşi şi de la Poeana Stâlpilor şi se varsă în Sărăţelul-Bălănescilor, în ComunaBrăesci”6.

            Pârscovelul (numit şi Izvorul Dulce) nu trebuie în nici un caz confundat cu Sărăţelul-Bălăneștilor a cărui afluent este, chiar dacă ultimul este denumit câteodată la fel: ”Pârscovelu - numire ce se mai dă pr. Sărăţelul - Bălănescilor”7.

            Urmărind pe hartă albia Pârscovelului până la cele 2 izvoare, ajungem în Poiana Stâlpilor. Din Procesul verbal de delimitare a hotarului administrativ dintre comunele Râu (Bozioru) şi Gura-Teghii (II.5.) ştim că cel puţin la un moment dat, în decada anilor 60, acestei poiene i s-a spus chiar Poiana Stâlpilor Tainiţei, aşadar aceştia nu se află departe.

            Din limitele comunei Brăesci (II.1.), găsim formularea ”merge în Stâlpii Tainiţei şi peste muchi se lasă în Pârscovelu (Isvorul dulce)”, aşadar între izvoarele Pârscovelului şi Stâlpi trebuie să se afle o cumpănă a apelor. Plasată - conform documentelor I.1.1., I.1.2., I.3.1 ş.a. - între Obârşia Pârscovelului şi Hânsarul.

            Căutăm o cumpănă a apelor. Iată-ne ajunşi pe aliniamentul Vf. Stâlpilor - 3 Hotare. Pe hărţile forestiere, poartă denumirea de Culmea la Stâlpi. De-abia acum înţelegem cum şi în ce fel greşelile de pe hărți au influenţat fundamental datele problemei. 

            În această zonă, care corespunde ”mijlocului Pădurii Tainiţa”, găsim o îngrămădire de toponime sugestive: Poiana Stâlpilor, Vârful Stâlpilor, Colţii Stâlpilor, Piatra Stâlpilor. Aparent, denumiri care se bat cap în cap.

            O posibilă explicație ”misterioasă” ar fi că cineva ar fi vrut cu tot dinadinsul să oculteze niște locuri. Totuși, o astfel de afirmație este falsă, pentru că nu respectă anumite dinamici sociale destul de bine studiate și cunoscute.

            Multă vreme am creditat ipoteza confuziei: la un moment dat, cunoașterea exactă a locației Stâlpilor Tainiței s-a pierdut. Din varii motive, unele dintre ele previzibile, localnicii au împănat zona cu denumiri alternative, pe sistemul, ”aici erau”, ”ba acolo”, ”atunci să fie și aici și acolo”. Deşi unele premize şi raţionamente din ea sunt corecte, explicaţia este alta.

 

Note:

1-7.Basil Iorgulescu - Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzeu, București, Socec, 1892, pg. 483, 482, 364, 482, 261, 396, 397.

 

Adrian Rezeanu introduce Toponimul aparent

 

Motto: ”Nu vecinul e aproapele nostru, ci vecinul vecinului

- astfel gândesc toate popoarele”.

Friedrich Nietzsche - Dincolo de bine şi de rău

 

În articolul ””Toponimul aparent” în structura Dicţionarului toponimic al României. Muntenia”1, Adrian Rezeanu, Cercetător III la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan al Academiei Române, glosează doct pe marginea toponimului aparent, ”formulă marcatoare contrasă, apărută pe parcursul transferurilor de nume şi de sens”.

””Toponimul aparent” este prezent ca marcaj prelucrat sintetic în extensiuni toponimice derivaţionale. [...] Această extensiune presupune circulaţia formulei marcatoare, corespunzătoare denotatului primar, de-a lungul unui traiect derivaţional situat pe orizontală. [...] Astfel, este posibilă circulaţia marcajului primar, nemodificat formal, de la un denotat la altul, acestea reprezentând vecinătăţi topografice imediate, interconectate semantic şi motivaţional, distincţia făcându-se numai prin termenul generic”.

Extinzând conceptul şi în spaţiul rural, Adrian Rezeanu exemplifică prin situaţii ”edificatoare atât pentru dinamica semantică dintr-o extensiune toponimică derivaţională, cât şi pentru apariţia „toponimului aparent” din cadrul jocului semantic de plusuri şi minusuri de seme*distinctive”:

”4.1. (Muntele) Tainiţa → (Izvorul) Tainiţa → (Moşia) Tainiţa → (Stâlpii) Tainiţa → (Pădurea) Tainiţa (Sat Goideşti, c. Brăieşti – Bz, 1892–1900 PLHBZ)”.

Marcajele denotatelor iniţiale”, ca de exemplu  Muntele Tainiţa, ”au o structură componenţială distinctă, care se va diminua şi reamplifica prin glisarea numelui şi interconectarea lui cu vecinătăţile topografice imediate. Cu cât se înaintează pe traiectul extensional, pe baza jocului semantic ai circulaţiei semelor, cu atât situaţia se diversifică.

Ipostaza decriptată Pădurea Tainiţa de la finalul extensiunii (4.1.) înseamnă Pădurea (de pe Muntele) Tainiţa, între care există însă alte ipostaze derivaţionale, care preiau sau elimină seme distinctive, corespunzătoare ipostazelor anterioare”.

Ne oprim aici din citări pentru a nu risca să ne plictisim gratuit cititorii. Ce-ar vrea să spună Adrian Rezeanu, Cercetător III la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan al Academiei Române, dacă s-ar putea exprima într-un limbaj accesibil muritorilor de rând?

            Că un toponim nucleu se extinde asupra proximităţilor sale, dând naştere unor toponime şi derivate, care capătă sens(uri) tocmai prin această alăturare. Şi astfel toponimul-sursă ”circulă”.  Ideaţia de mai sus o putem considera crucială în analiza noastră.

 

Note:

*sem/seme - ”Unitate minimă de semnificație care nu se realizează independent, ci numai în componența unui semem” (NODEX 2002)

1. Adrian Rezeanu - ”Toponimul aparent” în structura Dicţionarului toponimic al României. Muntenia în Limba română, an LXIII, nr. 1/2014, pg. 133-143. Citatele consecutive sunt extrase din acest material.

 

Nebănuitele foloase ale toponimului aparent

 

Motto: ”Prin nume înţelegem un sunet având un înţeles prin convenţie, fără raportare

la timp şi din care nici o parte nu are înţeles, scoasă din întreg”.

Aristotel - Despre interpretare

 

Sistemul toponimului aparent este un instrument care limpezeşte cu uşurinţă lucrurile. Să privim harta, pentru a înţelege logica toponimică determinată de realităţile din teren:

Din Muntele Tainiţa, izvorăşte pârâul Tainiţa. Pădurea Tainiţa preia numele muntelui pe care se desfăşoară. Stâncile Colţilor Tainiţei, aflate la stânga albiei Tainiţei,  îşi compun denumirea de la aspect (colţi) şi proximitate (pârâul Tainiţa).

Să ne mutăm în preajma Stâlpilor.

Avem un Vârf al Stâlpilor, evident o formă prescurtată a Vârfului Stâlpilor Tainiţei. Spunem evident, deoarece în apropiere se află Poiana Stâlpilor, care-şi derivă denumirea de la acest Vârf. Cum această poiană se numea şi Poiana Stâlpilor Tainiţei, situaţia este limpede. Interpretarea eronată a unora i-a împins să-i caute direct aici. Fireşte, nu au găsit nimic care să semene.

La rândul lor, Colţii Stâlpilor este forma concisă a Colţilor Stâlpilor Tainiţei. Ne amintim deja: aspect şi proximitate.

Chiar și Laurenţiu-Mircea Muscalu derivă facil, după o logică similară a proximităților, denumirea de Vf. Colților Tainiței (cota 1052). Din păcate, locului nu-i priesc nașii de ocazie: denumirea reală este Vf. 3 Hotare, așa a fost și așa va rămâne.  

Profilul geografic este definit ca "o strategie de gestionare a informațiilor pentru ... investigațiile criminalistice care analizează date despre locul crimei pentru a stabili zona cea mai probabilă de rezidență a infractorului"1.

Aidoma unui profiler geografic, studiind aria de incidenţă şi proximităţile, găsim în centrul lor actantul principal: ţinta noastră de la care, prin intermediul toponimului aparent s-au derivat toponimele secundare. Vârful și formațiunea ”colțoasă” de lângă Stâlpi și-au derivat denumirea diurect de la ei; Culmea Stâlpilor, ca și poiana de la poalele lui (pe partea opusă a culmii) și-au luat denumirea de la Vârf, etc.

***

Nu cunoaştem în ce măsură Adrian Rezeanu este la curent cu realităţile locale şi istoria lor. Spre exemplu, o ”Moşie a Tainiţei” nu a existat niciodată, şi nu ştim de unde a extras Adrian Rezeanu această idee.

Zona Munţilor Buzăului din Culmea Ivăneţu reprezintă un relief deosebit de accidentat care - cu câteva excepţii notabile - Zboiu, Arsenia - este lipsit de înălţimi semnificative. Din cauza tipologiei reliefului, accesul (dar şi căile de comunicaţii) este, cel mai adesea, de două feluri: pe văile determinate de albiile apelor curgătoare şi pe drumurile de plai, care urmează culmile. În context, apele devin mult mai importante ca puncte de reper și tranzit decât înălţimile secundare, a căror spaţialitate percepută este mereu derivată din bazinul apei omonime, nu din întinderea lor.

Un Pisc (Vârf) al Tainiţei apare figurat pe hărţile Cassini 1:50.000 în apropiere de satul Ivăneţu (com. Brăești). Aparent, face trimitere la cota 903 DTM. Notaţia de pe Cassini nu are corespondent într-un punct clar delimitat. Îl aflăm totuşi comparând locația cu Planurile Directoare de tragere. Din păcate, pe acestea cota este ilizibilă: bănuim un 907. Planșa DTM dă acelaşi punct cu înălţimea de 903,0 m. Bănuim o confuzie, deoarece se află în cu totul alt bazin hidrografic. O apă curgătoare nu poate depăşi cumpăna apelor: nu poate curge la deal. În orice caz, amplitudinea sa este minoră, iar extinderea spaţială a muntelui Tainiţa, aşa cum apare descrisă în Dicţionarul lui Basil Iorgulescu este diferită:

”Munte în comuna Bozioru, cătun Nucu, situat între valea Tainiței și pârâul Bârca Rosaliei, izvorul Goteșu și muntele Arsenia; e foarte izolat și arareori călcat de om, ceea ce i-a determinat și numele. E acoperit de vaste și seculare păduri”2.

Din Muntele Tainiţa izvorăşte apa Tainiţei:

Tainiței - isvor în comuna Bozioru, cătunul Nucu pe hotarul de Nord dinspre comuna Goidești, începe din muntele Tainiței și se scurge în pârâul Bâsca Rosaliei, în fața primăriei din comuna Gura Teghii”3.

 Reiese că Muntele Tainiţa devine sinonim cu bazinul Tainiţei, şi nu cu forma de relief distinctă la care pare a face iniţial referire.

Chiar şi pădurea Tainiţa este derivată de la apa şi implicit valea Tainiţei: Pădure seculară în comuna Bozioru, cătun Nucu [...] Face corp comun cu Băleanca, Bursucăria și Hânsaru sub numele de Nucu (pădure)”4. Lipsa unor delimitări precise care s-o individualizeze întăreşte ideea că numele provine de la apă şi vale.

Firul axial este Valea Tainiţei, dar a hotărî dacă apa a dat numele muntelui din care izvorăşte sau situaţia este tocmai pe dos, este o întreprindere dificilă şi riscantă.

După ce ne-a ajutat să fixăm spaţial Stâlpii Tainiţei, toponimul aparent sugerează încă o ipostază uluitoare: oricare ar fi nucleul iniţial (muntele sau apa), schema de derivaţie rămâne.

”Tainiţa” din compunerea Stâlpilor Tainiţei de aici provine, ei preluând-o doar în calitate de toponim aparent.

            De ce este acest fapt interesant? O bună parte din legendariumul urban care gravitează în jurul lor este născut din ideea că locaţia lor ar desemna ”o tainiţă”. Adică o ascunzătoare a ceva, pentru care ei, Stâlpii, ar fi reper şi dezvoltare de suprafaţă. Când colo, cel puţin la nivel toponimic, explicaţia este alta. Denumirea provine fie de la munte, fie de la apă. 

 

Note:

1. D.K. Rossmo - Geographic profiling , CRC Press, 2000, pg. 259;

2-4. Basil Iorgulescu - Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzeu, București, Socec, 1892, pg.482, 483, 482.

 

Atribute foto:

1. Vf. Stâlpilor (Tainiței), așa cum apare pe cele 2 planșe Cassini: 1:50000 (1901) și 1:100000 (1909);

2. Lupă Google Earth Pro cu dispunerea reală a Vf. Stâlpilor (Tainiței) și a Vf. 3 Hotare;

3. Sus: Manipulare digitală (alipire prin metoda georeferențierii) a unor lupe din hărțile forestiere ale OS Pârscov (U.P. III Bălăneşti, ICAS, 2008) și OS Gura Teghii (U.P. X Ivăneţu, ICAS, 2012, ambele la scara 1:20000. Jos: aceeași zonă oglindită în planșa DTM L-35-89-D-b, scara 1:25000. A se remarca diferențele;

4. Limitele Pădurii Tainița, figurate pe o lupă Google Earth Pro;

5. Aglomerarea de toponime aparente din zonă conduce la localizarea Stâlpilor Tainiței;

6. Un exemplu de cartografie comparată: avatarurilor Vf. Tainița: Sus - lupă DTM 1: 25.000; Stânga - lupă Planurile Directoare de Tragere 1: 20.000; Dreapta -  lupă Cassini 1: 50000. 

 

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează

Comentarii  

0 #1 Harti - surse ?Madalin 19-12-2016 13:52
Buna ziua,

Fiti amabil, de unde as putea face si eu rost de planse similare (pomeniti aici de niste editii 1901, 1909) pentru o zona din jud. Prahova ?
Citat

EDITORIAL

Toma lavoare BuzauMăi oameni buni, ăștia care mai aveți un pic de conștiință, ăștia care aveți puterea să treceți peste ordinele de partid, opriți-l măi fraților! Opriți elucubrațiile tomisto-bolșevice și habarniste ale lui Toma. După ce ne-a înghesuit în autobuze ca pe sardele, după ce ne-a sacrificat sănătatea pentru banii de la Drăgaică, acum împânzește urbea cu nenorocirilea alea de lavoare folosite de obicei în taberele pentru refugiați!

Spaimele romanilor fara job covidDincolo de masurile guvernamentale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului (masuri de inteles pana la un punct), persista o intrebare teribil de apasatoare: ce se intampla cu economia? Cine garanteaza ca micile afaceri nu vor muri vazand cu ochii, din cauza ca au fost nevoite sa-si reduca sau chiar sa-si suspende activitatea pe timpul starii de urgenta?

Lume nesustenabila renastere„Valorizăm ciudații și marginalii, ignorăm adevăratele elite, care prin mintea și brațele lor țin civilizația noastră în spinare de secole”, scrie fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, care explică de ce lumea în care am trăit până la coronavirus se va încheia, privind însă cu speranță către societatea care va renaște din această criză.

Omagiu medici spital BuzauVineri, 03.04.2020, la Buzau, in jurul orei 11:00 echipele mixte ale politistilor, militarilor, jandarmilor, pompierilor si a celor de la Politia Locala au adus un omagiu cadrelor medicale din Spitalul Judetan Buzau. In semn de pretuire au salutat pe cei care se lupta zilnic pentru sanatatea buzoienilor. La randul lor, cadrele medicale au aplaudat initiativa acestora!

TomVID primarul degeaba CLM BZ martie 2020Faptul că situația este una delicată ne este cunoscut. Faptul că mulți dintre minunații noștri aleși au dat bir cu fugiții, iarăși ne este cunoscut. Faptul că alți dintre minunații noștri aleși își continuă campania, chiar înjurând și jignind adversarii politici, unii chiar bolnavi de covid (https://www.newsbuzau.ro/editoriale/41999-dosarele-lui-didimos-idiotulidiotilor-sau-adevarata-fata-a-unui-fost-ministru-al-culturii-din-romania – chiar dacă postarea respectivă a dispărut după materialul nostru), deasemenea ne este cunoscut.

adrian patrusca editorialNu este adevărat că virușii sunt organisme inferioare, aflate la granița dintre viață și moarte. COVID-19 pare înzestrat cu inteligență. Are concepții ideologice. Este de Stânga.

De exemplu, zici că l-a citit pe Malthus, cel atât de drag progresiștilor de azi, care susținea controlul strict al populației în funcție de resursele economice.

ghita K1Campionul mondial la K1 Daniel Ghita (foto), supranumit Samuraiul Salbatic, un aparator al drepturilor omului si un adevarat patriot, ii arata manusa presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis, acuzandu-l ca isi bate joc de poporul roman, cot la cot cu Guvernul meu, sau mai bine zis Guvernul zero, cel despre care afirma ca a luat zero masuri sociale in timpul pandemiei de coronavirus.

anarhiaAnarhie, conform originalului din greacă, αναρχία, este un concept care se referă la existența unei societății anarhice, societatea oamenilor liberi. Anarhismul este denumirea unei filozofii politice sau denuminarea unui termen generic pentru un grup de concepții de natură filozofico-politică, care sunt mai mult sau mai puțin legate una de alta, derivat din cuvântul din limba greacă veche an-archos, care s-ar traduce în limba română prin expresia fără conducere sau fără conducători.

Petrica Alexa"Este nevoie mai mult ca oricand sa dam dovada de solidaritate. Romania, lumea intreaga, trebuie sa faca fata unei provocari dramatice...

Eliminarea pensiilor speciale a fost o tema de campanie electorala. Chiar credeti ca si-a dorit clasa politica din Romania, rezolvarea acestei probleme?

Acum exista posibilitatea suspendarii pensiilor speciale prin ordonanta de urgenta.Suntem in stare de urgenta!

Nici macar argumentele cu “ anticonstitutionalitatea” sau “atacarea la CCR”, nu mai stau in picioare. Tine doar de vointa celor care conduc aceasta tara. Da, este nevoie de solidaritate. Va propun sa incepeti cu asta.

Urmatoarea perioada, va fi una foarte complicata.Multi dintre concetatenii nostri,vor fi nevoiti sa traiasca de pe o zi pe alta. Desi sunt o persoana optimista, inclin sa cred, ca solidaritatea de care avem nevoie nu va cuprinde si acea categorie “speciala” de cetateni...

Despre coronavirus..

"Este clar ca omenirea se afla in fata unei mari provocari. Trebuie totusi,sa pastram un echilibru in abordarea acesteia.Nici sa exageram cu potentialul patogenic al acestui virus dar nici sa ramanem  nepasatori .

Abordarile diferite in lupta cu aceasta pandemie,inclusiv in cadrul UE,ma fac sa cred ca inca mai sunt multe necunoscute despre acest virus.

Ma intreb, de exemplu,daca este cea mai buna varianta sa mergi pe o abordare generala, sau pe una diferentiata,stratificata din punct de vedere socio-medical.Concret, ma intreb daca nu ar trebui sa ne concentram eforturile prioritar pe segmentul vulnerabil al populatiei, batrani si persoane cu patologii grave asociate,fiind stiut faptul ca la aceste categorii populationale virusul poate fi mortal.

Ma intreb,de asemenea,daca nu ar trebui sa luam in calcul si efectele “colaterale” ale ultimelo masuri: dezvoltarea bolilor psihice, limitarea preocuparilor pentru abordarile preventive ale problemelor medicale in general, probleme economice. Cu toate aceste efecte vom ramane si dupa ce vom trece peste aceasta pandemie.

Si mai concret, ma intreb daca nu ar fi ok sa luam in calcul, macar ca varianta de lucru, pastrarea unor conditii rezonabile de circulatie si socializare,cu riscul de a integistra un nr mai mare de persoane infectate (dar care vor dezvolta imunitate pt acest virus), concomitent cu dezvoltarea masurilor de protectie pentru persoanele vulnerabile.

Pana atunci, va invit pe toti sa respectam toate instructiunile transmise de specialisti si autoritatile statului. Cu siguranta, vom trece cu bine si peste asta!"

Petrica Alexa

SURSA: Facebook

Dosarele lui DIDIMOS grupurid e lucru romania UEÎn plină criză epidemică, cu atentat direct asupra sănătății românilor, vedem o fotografie apărută pe profilul unei rețele de socializare al președintelui partidului care până acum câteva luni a asigurat guvernarea acestei țări. În fotografie vedem niște personaje cărora românii le tot dau eject din viața politică, dar care se agață cu disperare de scaunele puterii.

evz1. Vineri, 20 martie 2020, toate televiziunile de știri, dar și generaliste, au difuzat pînă la inundație catastrofală noul Mesaj către națiune al lui Klaus Iohannis. N-aș fi aflat ce-a zis Sanitarul de la Cotroceni, cel care în 27 februarie 2020, ne sfătuia să nu ne îngrijorăm: „Coronavirus se reduce la o tuse ușoară”, dacă la televiziunile la care am intrat pentru a-mi da cu părerea nu ar fi fost pus în neștire. Am observat mai întîi că distinsul a citit textul de pe prompter. Text scris de alții și, mai rău, trecut prin el fără să-l atingă ca fulgerul printr-un paratrăsnet. Cum să citești un text care se vrea un mesaj menit să emoționeze, să facă națiunea să tresară? După ce l-am auzit pe tot mi-am dat seama că textul nu putea fi altfel decît citit. Nimic omenesc, nimic din suflet. Un text plat ca o bucată de tablă, un text plin de clișee și acelea ieftine: Împreună vom reuși, protejați-vă pe voi și pe cei dragi, românii, popor greu încercat, bla, bla. Au urmat deja binecunoscutele sfaturi de igienă date de dimineața pînă seara de doctorii în criză de andropauză și de vedetism.

ordonanta militara Vela Petrescu Stan„Dacă Patria mă va trimite sub pământ și acolo mă voi duce pentru ea” - Generalul Nicolae Dăscălescu

Domnul ministru al Internelor, ar fi trebuit să-și dea seama că nu este autoritate militară și mă întreb dacă are sau nu dreptul de a emite ordonanțe militare. Nu ne aflăm nici în starea de asediu, nici în cea de mobilizare și nici în cea de război, situație în care o autoritate militară emite asemenea ordine. Se vede treaba că acest colos de funcționari publici și „militari” din MAI, a rămas cantonat în meandrele neocomunismului multilateral dezvoltat și nu dispune de consilieri juridici competenți. Se vede bine că la Cotroceni, ca și la Palatul Victoria, lipsesc consilierii.

Michael LevittBiofizicianul americano-britanic-israelian Michael Levitt, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 2013 și profesor al Universității Stanford, este una din figurile care dă asigurări omenirii că răspândirea coronavirus este pe un trend descendent și afirmă că această criză mondială se va sfârși curând.

Momentul zilei

Dr Damian ElenaZilnic îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a fost dat să întâlnesc, în momente dificile de sanatate, un medic extrem de profesionist, pentru care pacientul este în primul rând un OM, și apoi un bolnav.

Papa BOR COVIDMesaj dur al unui credincios din Italia, adresat Papei Francisc: "Nu mai intru in biserica pana ce tu Papa nu cumperi din averile tale masti si aparate de respirat la toti credinciosii...!". In BOR cand vedem asa ceva? Unde sunt credinciosii adevarati nu cei de "duminica" spalati pe creier de ierarhi si popi flausati? Cereti bani pentru catedrala Neamului? Acum cine intra in ea? "Vindeti tot si urmati MIE" zice Hristos, voi de ce predicati ceva ce nu urmati? Vipere! IPS Ciprian al Buzaului si Vrancei, nu ai nimic de zis? Te ascunzi in resedinta platita de buzoieni si numeri banii?

toma nas rosuS-a fasait si Eurovision Buzau 2020! Un esec total! Muzica mediocra, acustica de doi lei, 200.000 de euro din bugetul buzoienilor aruncati pe imaginea si grandomania primarului Toma faliment! Buzoienii au platit fara voia lor in euro, un spectacol de tot rasul, cu artisti "no name", care au interpretat elucubratiile lor muzicale intr-un mod ce ar face invidios orice magar care rage. Multi dintre ei nu au avut acces, pentru ca invitatiile s-au impartit "pe spranceana"...rosie! Au platit deci si s-au uitat la televizor! Adevarata batjocura! Singura cu prestatie ceva mai buna a fost Dora, buzoianca noastra, care sincer nu intelegem ce cauta la sindrofiile de partid si campania elctorala a PSD!

tei taiati Crang piroane marmura Platou DaciaIncepand cu sfarsitul saptamanii trecute, cititorii ne-au semnalat niste fapte de nedescris pentru un oras modern, cu respect fata de lege: sub pretextul “toaletarii”, se marcheaza pentru taiere si teii sanatosi de pe aleea principala din Crang! La fel – cu zel specific, comerciantii "de la cortul cu martisoare", acreditati tacit de primarul Toma faliment (sau de unii consilieri contra votului din CLM) au fost zariti de cativa buzoieni cum bat cu barosul piroane in placile de marmura de pe Platoul Dacia - monument istoric - (daca tot e plin cu gropi si jeg si respectivii scuipa si arunca cojile de semninte pe jos, de ce sa nu o faca?

copaci botezati CrangBuzauEpisod demn de “Cascadorii rasului”, intamplat astazi 11 februarie 2020 – in Parcul Crang din Buzau. Toma si “personalitatile” lui (multiple) au descins in Crang si au…”botezat” copacii cu numele unor din “laureatii” de la Palatul Comunal. Imaginea, ca si actiunea este una mai mult decat ridicola – a se vedea colajul foto! Din peisaj nu au lipsit..."tzarcovnicii" presari platiti din banii publici si "maestrii de ceremonii" de la B.P.H.! Una peste alta, actiunea este atat de ridicola, incat respectivii au jubilat si au ras tamp la actiune, nestiind ca prin acest gest de fapt…isi sapa groapa – “unul-altuia”!

SpataruMai multi locuitori din Spataru (jud Buzau) au iesit la un protest spontan astazi - 01.02.2020, pentru ca au inteles ca autoritatile vor sa schimbe iesirea din Spataru si sa  puna alte restrictii de viteza in zona! Primarul comunist din localitate fuge de dialogul cu populatia si are impresia ca poate actiona in detrimentul intereselor comunitatii, dupa cum vrea "muschii lui", sau cum ii dicteaza gasca lui..."interlopa"!

Toma PMP BZDuminica 26 ianuarie 2020, "senzorii" nostri ne-au transmis ca Donald Tom se afla in vizita "de lucru" la Partidul Miscarea Populara Buzau, cu sediul pe strada Pacii din Buzau (sediu dat din "generozitaea" aceluiasi edil, dar cu conditionare precisa: sa se voteze in CLM - Proiectele PSD!!!) Cum martzafoiul este deprins cu astfel de escapade, a dat porunca slugilor de la PMP sa "sigileze" poarta.

parasuta lui Donald Tom"Un tip cade de la etaj pe trotuar

în fara unei femei în vârsta:

- Vai maica, te-ai lovit?

Tipul se ridica Si zice:

- Ce vorbesti mamaie,

eu sunt parasutist de la Buzau,

oras al aviatiei si al

parasutismului militar !

- Si parasuta unde e ?

- E sus, o bate barba-su!"

SURSA: facebook

 

asfaltare cabJupanul Toma continua sarabanda actiunilor de imagine, fara menajamente si bun simt! Astazi, vineri 20.12.2019 URBISUl, asfalta pe ploaie, pe repede inainte, o alee ce dadea la Hotelul Simonei Savulescu (noul sediu al Companiei de Apa Buzau).

Concert Vienez pentru partidDaca si-a inchipuit cineva ca spectacolul de seara trecuta este pentru muritorii de rand, buzoienii care isi dramuiesc banii pentru traiul de zi cu zi se inseala amarnic. Inca o data Primaria Buzau a dat dovada de recompensa din banii publici a sustinatorilor PSD, a pilelor de partid, a angajatilor din institutiile publice platiti si asa cu salarii cu multe cifre gen Compania de Apa, ISJ Buzau, URBIS, RAM. A fost o pomana electorala pe care credeam ca multi dintre cei prezenti o inteleg si nu o accepta din demnitate, am fost dezamagita.

News Buzau colinde CJ BuzauJoi 19 decembrie 2019, zeci de colindatori au trecut pe la Consiliu Judetean Buzau si au incantat auditoriu prin interpretarea unor colinde traditionale de Craciun. Au fost copii, oameni maturi, cunoscatori ai folclorului sau amatori. Toti s-au plimbat prin fata consilierilor judeteni si a presedintelui Petre Emanoil Neagu. Inca o data "elful" PEN a dat dovada de ceva ce nu au multi conducatori de institutii: diplomatie si fler!

Toma MedicamenteUn altfel de plugusor, bantuie la Palatul Comunal: “Semne de boala, anul are…!” – “zicala” preferata a edilului Toma! In timp ce Donald Tom merge pe banii romanilor (Asociația Municipiilor din România) la JW Marriott Bucharest Grand Hotel sau se rupe in figuri si balbe pe la “fratii” moldoveni, tinand alocutiuni poticnite in “tintesteana veche”, Guvernul Orban ii “taie macaroana” finantarilor electorale! Acum cateva zile, prim-ministrul Ludovic Orban i-a anunțat la întrunirea Asociațiilor Municipiilor din România că va sista alocarea de bani prin FSDI, acolo unde nu s-au semnat contracte. Neputand sau nevrand sa aduca vreun cent din Fonduri Europene la Buzău (se fura cam greu banii europeni, nu?), Toma se vede cu promisiunile electorale in aer – cele 15 milioane de euro pentru reabilitarea (a se citi “cumpararea electorala”) a profesorilor, parintilor si directorilor de scoli si gradinite din oras.

autobuze rable Toma Gica Toader transbus BuzauNu de putine ori am semnalat problemele de la societatea Transbus SA, patronata de cuplul de mistocareala paradigmatica “CUCU- TOADER”, rudele lui Toma faliment zis si “facalet penalul” sau “instrument mic si slinos”! Nu, nu ne referim la cum il fura pe Toma, Toader si nici la primele experiente sexuale de la Metalurgica, ingurgitate si de “Facalet”, ci facem misto (din pacate, pe banii buzoienilor) de rablele aduse la Buzau, care sa-i faca meandrele flausate a ultimului bolsevic – Toma!

ELCOR 

furt-societati-buzoiene.jpg

ziare
Qr Code
URMARITI-NE PE YOUTUBE - QR CODE