Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şe-dinţă ordinară pentru joi, 29 ianuarie 2015, orele 13,00

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şe-dinţă ordinară pentru joi, 29 ianuarie  2015, orele 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău;

2.- proiectul de hotărâre privind validarea unei dispoziţii emise de primarul municipiului referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2014; 

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de vânzare – cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi  în competenţa de reglementare a ANRE perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Energy” SA Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de vânzare – cumpărere a energii termice care se va perfecta între Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea preţurilor locale de producere şi furnizare a energiei termice, din CAF - uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a surselor de apă potabilă situate în municipiul Buzău, în vederea înscrierii în cartea funciară;

8.- proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului bunu-rilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu Conducta Magistrală de Apă construită de la  Sursa de apă Crâng, din parcul „Crâng”, până la intersecţia cu b. dul N. Bălcescu;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se vor executa în anul 2015 de persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pentru anul 2015;

11.- proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Toader Florin – Marian în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protec-ţia mediului şi turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

12.- proiectul de hotărâre  privind aderarea comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

13.- proiectul de hotarâre pentru înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 29/2013 privind reconstituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea neram-bursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni,  proiecte şi programe culturale de interes local;

14.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea de denumire unei artere de circulaţie din municipiul Buzău;

15.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea de denumiri unor prelungiri de artere de circulaţie din municipiul Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării contractului nr. 15.154/878 din 19 septembrie 2006, modificat prin actele adiţionale nr. 2 din 19 noiembrie 2008, respectiv 16.131/11 din 02 octombrie 2012, privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială "Dezvoltări Rezidenţiale" S.R.L. Buzău.

17.- proiectul de hotărâre privind forma în care se va întocmi şi ţine la zi Registrul agricol în perioada 2015-2019 în cadrul Primăriei municipiului Buzău;

18.- proiectul de hotărâre privind modul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea  unor certificate de urbanism;

19.- prezentarea Deciziei nr. 44/2015 a Camerei de Conturi Buzău privind neimplementarea în totalitate a măsurilor dispuse prin Decizianr. 22/06.09.2013 a Camerei de Conturi Buzău;

20.- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi în perioada 01 ianuarie 2014 – 30 iunie 2014;

21.- alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

dr. ing. Constantin Boşcodeală

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

Buzău, 22 ianuarie 2015

Nr. 43