Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 26 februarie 2015, orele 13,00

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 26 februarie  2015, orele 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;

2.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;

3.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social, modificarea şi abrogarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău;

4.- pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al  Regiei Autonome Municipale  "RAM" Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 154 din 24 noiembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău;

7.- proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a  Municipiului Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării  a cinci locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe,  eliberate pe parcursul folosirii, precum şi a unui schimb de locuinţe;

9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor şi mijloacelor fixe aferente forajelor de captare a apei potabile pentru Sursa  de Apă „Crâng”, situate În municipiul Buzău, În pădurea „Crâng”, în vederea înscrierii în cartea funciară

10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui  teren situat în municipiul Buzău, strada Depoului,  nr. 1A; 

11.- adresele nr. 140 şi 141 din 23 ianuarie 2015 ale Camerei de Conturi Buzău, prin care s-au formulat recomandări necesare eficientizării activităţii de transport urban de persoane, aspecte consemnate în Raportul de audit al performanţei înregistrat la entitate sub nr. 22.875 din 19 decembrie 2014;

12.-  alte probleme ale activităţii curente.

 

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

dr. ing. Constantin Boşcodeală

 

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 19 februarie 2015

Nr. 82