Inspectorii ITM Buzau au controlat unitatile care au ca obiect de activitate: activitati de asistenta spitaliceasca, asistenta medicala ambulatorie si stomatologica.

ITMCampania Nationala privind verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca in cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate: cod CAEN 86 (activitati de asistenta spitaliceasca,asistenta medicala ambulatorie $i stomatologica,alte activitati referitoare la sanatatea umana) de stat si private Avand tn vedere obiectivele specifice ale inspectiei Muncii stabilite atat prin lege cat si prin prin Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2021 ,in perioada 08.02-26.02.2021

s-a desfdsurat Campania Nationala privind verificarea modului In care se respectd prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si securitated si sdndtatea in muncd in cadrul unitatilor care au ca object de activitate: cod CAEN 86 (activitati de asistenta spitaliceasca,asistenta medicala ambulatorie si stomatologica,alte activitati referitoare la sanatatea umana) de stat si private.

Obiectivele Campaniei Nationale :

1, Identificarea angajatorilor care nu respecta prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si sanatatea si securitatea in munca si luarea masurilor care se impun pentru determinarea acestora sa se conformeze dispozitiilor legale in materie;

2. | Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legale mentionate;

3. Eliminarea neconformitatilor constatate, prin dispunerea de mdsuri obligatorii pentru remedierea neconfomitatilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale corespunzdatoare;

4. Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legate in domeniul relatiilor de muncd si in domeniul securitatii

ai sanatatii in munca in activitati referitoare la sandtatea umand.

Rezultatele actiunilor de control efectuate in perioada 08.02-26.02.2021 :

- 33 controale la agenti economici din Judetul Buzau;

- s-au aplicat 16 sanctiuni contraventionale ;

- s-au dispus 107 masuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformitatilor constatate de inspectorii de munca.

Neconformitati frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

1. neacordare repaus saptamanal 48 ore consecutive;

2. lipsa evidenta timp de munca prestat zilnic de salariati, cu evidentiere ora de incepere si ora sfarsit program de munca la fiecare loc de munca al angajatorului;

3. nu se pastreaza la fiecare loc de munca o copie a contractului individual de munca pe support hartie sau pe suport electronic, de catre persoana desemnata de angajator,pentru fiecare dintre salariatii care presteaza activitate in acel loc;

4. dosare de personal incomplete;

9. nerespectarea termenelor de transmitere a perioadei, cauzelor si a datei de incetare a suspendarii contractelor individuate de muncaprecum si introducerea de date eronate in aplicatia Revisal;

6. neefectuare concedii odihna si necompensarea acestora la incetarea raporturilor de munca.

Neconformitati constatate in domeniul domeniul securitatii si sandtatii in munca

1.Lucratorii neinstruiti in ceea ce priveste riscul contaminarii cu virusul SARS COV 2;

2.Neefectuarea examenului medical periodic la termen;

3,.Neorganizarea activitatii de prevenire si protectie;

4,Neefectuarea verificani instalatiilor electrice (verificare PRAM); |

5.Neautorizare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

6.Evaluare a riscurilor si plan de prevenire si protective incomplete.

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 - pentru

infiintarea si organizarea INSPECTIE| MUNCII, republicata si a HG nr. 488/2017 - cu modificarile Si

completarile ulterioare, a efectuat actiuni de control in luna ianuarie 2021 avand ca obiectiv

verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legistatiei in vigoare in domeniul relatiilor

de munca dupa cum urmeaza : |

- 103 controale la agenti economici din Judetul Buzau;

> au fost sanctionati 13 angajatori si s-au aplicat 16 sanctiuni contraventionale (5 amenzi

contraventionale in cuantum de 125.000 lei si 11 avertismente );

- S-au dispus 251 masuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformitatilor

constatate de inspectorii de munca .

Munca nedeclarata

- au fost identificati 4 anagajatori care nu au incheiat cel tarziu in Ziua anterioara inceperii

activitatii in forma scris& contract individual de munca, prin consimtamantul partilor, pentru

fiecare persoana primita la munca, fie nu au transmis elementele contractelor individuale de

munca in registrul general de evidenta salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

Aceste fapte definite de art.15“1 lit.a) si b) din Codul Muncii,republicat,drept munca nedeclarata,

au fost sanctionate de inspectorii de munca prin aplicare de amenzi $i avertismente.

-in luna februarie 2021 au fost depistate un numar de 8 persoane prestand munca nedeclaraté Sj

Ss-au aplicat 4 amenzi in cuantum de 120.000 lei si un Avertisment. Stabilirea sanctiunilor s-a

realizat tinand cont de circumstantele personale ale angajatorilor conform art.21(3) din OG

nr.2/2001 aprobata cu modificari prin Legea nr.180/2002. |

2-au dispus masuri obligatorii de transmitere a raporturilor de munca in registrul general de

evidenta salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii .

Deficientele frecvent constatate :

- neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munci anterior inceperii activitatii;

- transmiterea cu intarziere a elementetor contractului individual de munca, a suspendarilor,

reluarilor de activitate fn REVISAL:

- neintocmirea actelor de incetare a raporturilor de munca;

-lipsa evidenta timp de munca ,cu evidentiere ora de incepere si ora sfarsit program de munca la

fiecare loc de munca organizat de angajator:

- neplata drepturilor salariale;

- neacordare concediu odihna,necompensarea acestuia la incetarea raporturilor de munca;

- nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sia repausului saptamanal.

I.G.