LIVE -UPDATE - Proces Verbal sedinta. De la ora 11.00, Prefectul de Buzau, Carmen ICHIM, prezinta CONCLUZIILE CONTROLULUI privitor la tăierile de arbori din Parcul și Pădurea Crâng

Conferinta PPA BuzauIncepand cu ora 10.30, la sala ”Ghe. Filipescu” a CJ Buzău, are loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Buzău, urmată de o conferință de presă susținută de prefectul Carmen Ichim și în cadrul căreia vor fi prezentate concluziile controlului efectuat pe 1 martie 2019 ca urmare a sesizărilor privitoare la tăierile de arbori din Parcul și Pădurea Crâng.

Ecaterina STROESCU

UPDATE - Directia Silvica Buzau Ocolul Silvic Buzau

Nr. R.U.C. 111/01.03.2019 Nr.1623/04.03.2019

PROCES-VERBAL

Incheiata astazi 01.03.2019

Comisia mixta de verificare a aspectelor sesizate in petitia inregistrata la

Institutia Prefectului Judetul Buzau cu nr. 3382/L/2019, de catre dl. deputat

Adrian Mocanu si dl. senator Dorin Valeriu Badulescu, privind ,,taierile masive a

fondului silvic din padurea Crang”, numita prin Ordinul Prefectului

165/27.02.2019, s-a intrunit in data de 01.03.2019, in prezenta d.lui deputat

Mocanu Adrian si al d.lui consilier local Rosioru Silviu Laurentiu pentru verificarea

celor sesizate.

In teren verificarea a fost efectuata in prezenta reprezentantilor Directiei

Silvice Buzau, dl. Pitis Cornel, in calitate de director, dl. Jeleriu Constantin, in

calitate de sef de Ocol Silvic Buzau si dl. Dinu Nicolae-padurar titular al cantonului

nr.10 Crang. De asemenea, a fost prezent si dl. dr. ing. Chira Danut, reprezentant

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ‚,Marin Dracea”

Statiunea Brasov.

Verificarea documentelor la Ocolul Silvic Buzau a fost facuta in zilele de

01.03.2019 si 04.03.2019.

In urma verificarilor s-au constatat urmatoarele:

-Parcul Crang face parte din domeniul public al mun.Buzau, atestat prin Hotararea

de Guvern 1348/2001, anexa 2, poz. 1309(Anexa1), in suprafata de 9,57 ha. Prin

Hotararea Consiliului Local Buzau nr. 177/27.07.2018 (Anexa 2) se atesta

apartenenta la domeniul public al mun. Buzau a terenurilor aferente unor alei din

parcul Crang in suprafata totala de 0,7385 ha. Suprafata totala a parcului este de

10,3085 ha. Parcul este administrat si intretinut de catre SC Urbis Serv SRL Buzau.

- Padurea Crang, in suprafata de 181,13 ha este proprietate publica a statului

aflandu-se in administrarea Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA , Directia

Silvica Buzau.

- Potrivit prevederilor Legii 220/2018, privind transmiterea unor suprafete de

fond forestier din grupa I functionala – vegetatie forestiera cu functii speciale de

protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a

Padurilor ROMSILVA in domeniul public al unor UAT-uri si prevederilor Ordinului

Ministrului Apelor si Padurilor nr. 1084/19.11.2018 pentru aprobarea Normelor

Metodologice de aplicare a Legii 220/2018, Primaria mun. Buzau nu a facut nici un

demers pana la aceasta data pentru solicitarea preluarii in adminstare a

suprafetei trupului de padure Crang (adresa nr. 1224/25.02.2018 a Directiei

Silvice Buzau -Anexa 3).

- Conform schitei de amplasament ( Anexa 4) padurea Crang face parte din U.P. III

Buzau pentru care este intocmit amenjament silvic aprobat prin O.M. nr.

1613/05.08.2016, cu valabilitate 2014-2023 si cuprinde unitatile amenajistice 52-

64, 69, 70, 92.

Baza legală a tăierilor din ultimele luni

Taierile de arbori in fondul forestier se pot efectua doar dupa intocmirea

actelor de punere in valoare si eliberarea autorizatiei de exploatare, conform

amenajamentului silvic.

În perioada la care se face referire în actul de sesizare s-au efectuat tăieri în

fondul forestier din trupul de pădure Crâng prin exploatarea masei lemnoase din

partida 1456916, constituită la nivelul Ocolului Silvic Buzău și autorizată la

exploatare cu autorizația nr. 1438466/22.01.2019, cu perioada de valabilitate

22.01.2019 – 05.04.2019 (Anexa 5).

Actul de punere în valoare (APV) nr.1456916/27.11.2018, emis de Ocolul Silvic

Buzau (Anexa 6), a fost constituit prin inventarierea, marcarea și evaluarea unui

numar de 1370 arbori cu un volum de 124 m.c. de pe o suprafață de 9,48 ha,

afectați de uscare identificați în UP III Buzău, UA 61 și UA 64 A, B și D, (zonele

marcate in anexa 4) conform raportului de semnalare nr. 9/28.09.2018 (Anexa 7)

întocmit în exercitarea atribuțiunilor de serviciu de pădurarul titular de canton

Dinu Nicolae și înaintat la Ocolul Silvic Buzău, în baza art. 6 lit c din

Regulamentului de Pază a Fondului Forestier aprobat prin HG 1076/2009. Astfel

in:

- UA 61 au fost marcati 685 arbori cu un volum de 69 m.c.

- UA 64 A au fost marcati 142 arbori cu un volum de 15 m.c.

- UA 64 B au fost marcati 472 arbori cu un volum de 33 m.c.

- UA 64 D au fost marcati 71 arbori cu un volum de 7 m.c.

Uscările semnalate la arborii din specia ulm se manifestau de mai mult

timp în tot trupul de pădure Crâng, respectiv din anul 2014, fenomenul evoluând

în timp, astfel in anul 2014 s-au explatat 101 m.c., in anul 2015- 221 m.c., in anul

2016 -86 m.c. iar in anul 2017- 425 m.c. (Anexa 8). Acest fapt a determinat Ocolul

Silvic Buzău să solicite un studiu pentru determinarea cauzelor uscării.

Studiul a fost elaborat de către Institutul Național de Cercetare –Dezvoltare

în Silvicultură ”Marin Drăcea” – Stațiunea Brașov, constatările fiind concretizate în

Buletinul de analiză 3743/01.11.2017 (Anexa 9), întocmit de către Institutul

Naţional de Cercetare-Desvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – Staţiuna Braşov,

din cuprinsul căruia rezultă că arborii din specia ulm din UP III, OS Buzău, sunt

afectaţi de o ciupercă asiatică denumită „Ophiostoma Novo-Ulmi”, factor biotic ce

generează uscarea ulmilor în toată lumea, provocând o infecţie vehiculată de

gândacii de scoarţă, efectul imediat fiind desprinderea acesteia.

În baza studiilor realizate s-a stabilit faptul că boala nu poate fi combătută,

existând înregistrat un istoric la nivel naţional şi în perioadele 1980-1990, sens în

care specialiştii I.N.C.D.S. „Marin Drăcea” au recomandat ca măsuri de urgenţă

exploatarea ulmilor uscaţi pentru reducerea pagubelor şi reducerea presiunii

infectioase, respectiv limitarea răspândirii agentului patogen, urmarirea

procesului de uscare a ulmului si instalarea in pepiniera Simileasca si in arboretele

afectate de uscare din U.P. III Crang a unor suprafete experimentale cu genotipuri

de ulm care sunt rezistente la boala.

Conform recomandărilor de mai sus, reprezentanţii O.S.Buzău au pus în

valoare arborii afectaţi din mai multe unitati amenajistice, fiind emise în perioada

2018-prezent mai multe autorizaţii de exploatare, ultima emisă fiind autorizaţia

nr. 1438466/22.01.2019 (Anexa 5) .

Este de menționat faptul că Ocolul Silvic Buzau, in calitate de administrator

al fondului forestier proprietate publică este obligat să respecte regimul silvic,

respectiv să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și

dăunătorilor conform art. 17 alin 1 lit e din Legea 46/2008- Codul Silvic.

Verificarea resturilor de tulpini rămase după tăieri, pentru a se constata

dacă copacii tăiați au fost bolnavi, sau nu.

S-a constatat faptul că tulpinile rămase după exploatare (cioatele)

prezentau amprenta dispozitivului special de marcat, fiind identificate

simptomele descrise în buletinul de analiză, respectiv desprinderea cojii și

putregai.

Verificarea afirmației conform căreia în Crâng au fost tăiați exclusiv ulmi

Pentru verificarea acestui aspect comisia a solicitat Ocolului Silvic Buzău

carnetul de inventariere al arborilor(Anexa 10) cuprinși în actul de punere în

valoare, din cuprinsul căruia rezultă că au fost marcați și arbori din alte specii,

respectiv un număr de 7 arbori din specia arțar tătărăsc, 11 din specia jugastru, 7

din specia frasin, 2 din specia corcoduș și 2 arbori specia stejar, afectați de

asemenea de fenomenul natural de uscare, fără legătură cu agentul patogen

„Ophiostoma Novo-Ulmi”. Mentionam ca ulmul reprezinta in compozitia

arboretului din padurea Crang pana la 30% din totalul speciilor. In conditii

normale de vegetatie fara a fi afectat de boli sau daunatori, ulmul poate atinge

varste de peste 100 de ani, insa in cazul de fata nu a fost depasita varsta de 34-40

ani la aceasta specie.

Cantitatea de lemn tăiat de la începutul campaniei până în prezent și

cantitatea de lemn rămasă după valorificare

Materialul lemnos a fost expediat cu avize de însoțire emise pentru fiecare

transport în parte, pentru care s-au obținut coduri online în aplicația Wood

Tracking (Radarul Pădurii) și care au fost raportate în sistemul SUMAL.

Din verificarea documentelor de însoțire raportate în programul informatic

SUMAL a reieșit faptul că a fost expediat și comercializat un volum de 101,3 mc

material lemnos.

S-au efectuat verificări la nivelul contabilității Ocolulului Silvic Buzău, din balanța

de verificare a stocurilor aferentă trim I 2019 reiese faptul că până la data

efectuării verificării a fost exploatat un volum total de 117.743 mc, din care 101.3

mc au fost valorificați, diferența de 16.443 mc regăsindu-se depozitată în punctul

de încărcare din fondul forestier.

Restul volumului de 6.257 mc se regăsește în arborii rămași pe picior, din

UA 61 și crăcile nevalorificabile.

Documentele fiscale de valorificare a copacilor tăiați

Pentru verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea lemnului

de foc au fost verificate documentele de evidență contabilă aferente perioadei

ianuarie-februarie 2019, constatându-se că materialul lemnos a fost valorificat

către persoane fizice cărora le-au fost emise avize de însoțire împreună cu

bonurile fiscale aferente.

Reprezentanții Ocolului Silvic au pus la dispoziția echipei de control Decizia nr.

403/14.11.2017 a directorului Direcției Silvice Buzău conform căreia la nivelul

subunității silvice verificate au fost stabilite prețurile pentru vânzarea directă de

material lemnos în zona de câmpie, fasonat la cioată, și întrucât întregul volum

destinat exploatării/comercializării a fost inclus în APV la grupa de specii ”diverse

tari”, prețul prevăzut pentru valorificare pe sortimente a fost de:

- 325 lei/mc TVA inclus pentru lemn rotund CR (construcții rurale)

- 295 lei /mc TVA inclus pentru lemnul de foc

- 120 lei/mc TVA inclus pentru lemnul de foc (cracă)

Din verificarea documentelor de comercializare reiese faptul că materialul lemnos

a fost valorificat către mai multe persoane fizice de pe raza jud. Buzău neexistând

premisele unei achiziții în scop de revânzare care să intre sub incidența

prevederilor Codului Fiscal.

NUMAR

AVIZ

NUMAR

BON

FISCAL

DATA

BON

FISCAL

CANTITATI MATERIAL LEMNOS ELIBERATE VALOARE

TOTALA -

LEINR.AUTO PUNCT

DESCARCARE

Lemn

CR-Ulm

Lemn de focUlm

Lemn de foc

craca-Ulm

cant valoare cant. valoare cant. valoare

9764388 257 30.01.2019 2 590 590 BZ-04-GIN Buzău

9764389 258 30.01.2019 4

1300 1300 BZ-09-CJC Vadu Pasii-Bz

9764390 259 30.01.2019 0,2 24 24 Atelaj Buzău

9764391 260 30.01.2019 1 295 295 IF-02-JHS Odaia BanuluiBz

9764392 262 31.01.2019 2 590 590 BZ-08-CTT Smeeni-Bz

9764393 264 01.02.2019 1 295 0,1 12 307 IF-02-JHS Mărăcineni-Bz

9764394 266 02.02.2019 1 295 0,5 60 355 BZ-51-

MRN Maxenu-Bz

9764395 269 04.02.2019 2,5 737,5 737,5 BZ-03BUG Căpătâneşti-Bz

9764396 270 04.02.2019 1 295 295 IF-02-JHS Maxenu-Bz

9764397 272 05.02.2019 1 120 120 IF-02-JHS Maxenu-Bz

9764398 274 06.02.2019 1 295 0,5 60 355 BZ-08-

TVU Maxenu-Bz

9764399 275 06.02.2019 1 295 0,5 60 355 BZ-09-

YBS Maxenu-Bz

9764400 276 06.02.2019 1 295 295 IF-02-JHS Maxenu-Bz

888951 278 07.02.2019 2

650 3 885 1535 BZ-08-

RNY Potoceni-Bz

888952 279 07.02.2019 1 120 120 IF-02-JHS Maxenu-Bz

888953 281 09.02.2019 1 120 120 IF-02-JHS Buzău

888954 282 09.02.2019 1 295 295 IF-02-JHS Maxenu-Bz

888955 284 10.02.2019 1 295 295 IF-02-JHS Tintesti-Bz

888956 286 11.02.2019 1 295 295 IF-02-JHS Buzău

888957 288 12.02.2019 1 295 0,1 12 307 IF-02-JHS Maxenu-Bz

888958 290 14.02.2019 1 295 295 BZ-99-

DMX Căpătâneşti-Bz

888959 292 15.02.2019 1,6 472 472 BZ-74-

PSR Scurtesti-Bz

888960 293 15.02.2019 3 885 885 BZ-45- Merei-Bz

MLM

888961 295 16.02.2019 1,5 442,5 0,2 24 466,5 BZ-49-BIS Mărăcineni-Bz

888962 296 16.02.2019 1,5 442,5 0,2 24 466,5 BZ-09-

YBS Maxenu-Bz

888963 297 16.02.2019 6 1770 1770 BZ-08-

WUU

Posta CâlnăuBz

888964 298 16.02.2019 1 295 295 BZ-09-CJC Sărulesti GarăGr

888965 299 16.02.2019 1,5 442,5 0,2 24 466,5 BZ-49-BIS Mărăcineni-Bz

888966 301 16.02.2019 1 295 295 IF-02-JHS Maxenu-Bz

888967 302 17.02.2019 3 885 885 BZ-08-

LCH Cernăteşti-Bz

888968 303 17.02.2019 1,5 442,5 442,5 BZ-49-BIS Mărăcineni-Bz

888969 304 17.02.2019 2,5 812,5 0,2 24 836,5 BZ-60-ALN Smeeni-Bz

888970 305 17.02.2019 3 885 885 BZ-60-ALN Udaţi-Bz

888971 307 18.02.2019 3 885 885 BZ-57-

EMY Potoceni-Bz

888972 309 19.02.2019 4 1180 1180 CC1089AP Posta CâlnăuBz

888973 310 19.02.2019 1 295 295 BZ-04-GIN Buzău

888974 312 20.02.2019 2 590 590 BZ-02-KPF Cernăteşti-Bz

888975 313 20.02.2019 4

1300 1300 CC1089AP Sapoca-Bz

888976 314 20.02.2019 2 590 590 BZ-74-

PSR Costesti-Bz

888977 316 21.02.2019 5 1475 1475 CC1089AP Sapoca-Bz

888978 318 22.02.2019 2 590 590 BZ-02-KPF Cernăteşti-Bz

888979 320 23.02.2019 1 120 120 IF-02-JHS Maxenu-Bz

888980 322 25.02.2019 2,5 737,5 737,5 BZ-08-

HDP Căpătâneşti-Bz

888981 323 25.02.2019 2,5 737,5 737,5 BZ-08-

HDP Căpătâneşti-Bz

888982 325 27.02.2019 3 975 975 BZ-08-

HDP Căpătâneşti-Bz

888983 326 27.02.2019 2,5 737,5 737,5 BZ-08-

HDP Tăbăraşti-Bz

888984 327 27.02.2019 2,5 737,5 737,5 BZ-08-

HDP Tăbăraşti-Bz

888985 329 28.02.2019 0,5 147,5 0,5 60 207,5 BZ-97-

UHD Buzău

888986 331 01.03.2019 1 120 120 IF-02-JHS Buzău

888987 332 01.03.2019 1 295 1 120 415 BZ-14-

MPF Pogonele-Bz

15,5 5037,5 76,6 22597 9,2 1104 28738,5

Legalitatea acțiunii de valorificare a lemnului

Masa lemnoasă a fost valorificată în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea

46/2008 – Codul Silvic, astfel:

- Art. 59 alin 5 ind 1: … tăierile de produse accidentale executate în fondul

forestier proprietate publică a statului se realizează de către administratorii

prevăzuți de lege în următoarea ordine:

a) prin exploatare în regie proprie cu forțe proprii

- art. 59 alin 5 ind 2 : volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu

diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și ca lemn de foc .... din tăierile de

produse accidentale……din fondul forestier proprietate publică a statului se

valorifică :

a) pentru necesarul de lemn al populației în baza unor solicitări individuale

prin vânzare directă.

În situația de față s-a adoptat ca metodă de valorificare, vanzarea în sortimente

”fasonat la cioată” în conformitate cu prevederile art. 18 alin 1 din HG 715/2017 –

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate

publică.

Referitor la afirmatia ca in padurea Crang a fost constituit un depozit cu

lemn adus din alte localitati s - a constatat ca în acest trup de pădure în UP III

Buzău, UA 58 A, O.S. Buzău a constituit un depozit temporar conform Ordinului

Ministrului nr. 837/2014, aflat în gestiunea pădurarului titular de canton Dinu

Nicolae.

Scopul constituirii acestuia a fost acela de a transporta şi depozita material

lemnos provenit din partizile exploatate in zona Monteoru, în vederea

diversificarii ofertei sortimentale si a valorificării mai facile către populaţie. În

acest depozit nu a fost expediat material lemnos din partida 1456916-Crâng. Au

fost verificate documentele de provenienţă a materialului lemnos recepţionat în

depozit respectiv avizele de însoţire seria AA nr. 2935258 şi seria AA nr. 2935259

(Anexa 11), ambele emise la data de 04.12.2018, pentru un volum total de 39,15

mc lemn rotund din speciile tei şi plop.

Pădurarul titular de canton a pus la dispoziţie REIML seria RE nr. 0063801 –

RE nr. 0063850, având pentru depozitul în cauză completată fila nr. 0063828,

poziţiile 1 şi 2.

La data efectuării controlului în acest depozit nu se mai afla material

lemnos si întrucât nu a existat cerere pentru aceste sortimente si specii, acesta a

fost expediat către alt depozit din cadrul Ocolului Silvic Buzău, respectiv depozitul

Padina, în baza avizelor de însoțire seria AA nr.2935265/23.02.2019 și AA nr.

2935264/23.02.2019 (Anexa 12), ambele operate în REIML nr. 0063828, pozițiile 3

și 4.

Din punct de vedere al protecției mediului activitatea pe care o desfășoară

O.S.Buzău conform codului CAEN – Silvicultură și Exploatare Forestieră nu

necesită autorizație de mediu, întrucât activitatea desfasurata nu se regăsește în

Anexa nr. 1 a O.M. 1798/2007.

Conform autorizației de exploatare pentru această partidă nu au fost

constituite platforme primare, ci doar trei puncte de încărcare a materialului

lemnos (unul în UA 64 D și două în UA 61), iar la data controlului există material

lemnos depozitat într-un singur punct din UA 61.

S-a constatat ca in padurea Crang exista mari cantitati de crengi provenite

din activitatea de exploatare care sunt sub dimensiunile de valorificare si ca in UA

64 exista depozitate deseuri menajere si reciclabile.

Masuri si recomandari

1. Monitorizarea in continuare a starii de sanatate la specia ulm in padurea

Crang si luarea masurilor care se impun, informarea Colegiului Prefectural

ori de cate ori situatia o impune.

Termen: permanent

Raspunde: Directia Silvica Buzau, Garda Forestiera Judeteana Buzau

2. Gasirea unor solutii de valorificare a crengilor existente in padure, rezultate

in urma activitatii de exploatare;

Termen: permanent

Raspunde: Directia Silvica Buzau

3. Igienizarea padurii Crang de resturile de deseuri menajere si reciclabile

identificate in padure;

Termen: permanent

Raspunde: Ocolul Silvic Buzau

4. Respectarea prevederilor legale, in ceea ce priveste exploatarea,

comercializarea materialului lemnos si gestionarea deseurilor rezultate in

urma activitatii de exploatare;

Termen: permanent

Raspunde: Directia Silvica Buzau

COMISIA:

Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu :

Comisar sef Sigaciu Gheorghe

Comisar Bratu Dobre

Inspectoratul de Politie Judetean Buzau:

Inspector sef adjunct Mirica Valentin

Subcomisar de politie Marin Cristian

Garda Forestiera Judeteana Buzau :

Coordonator Irimia Camelia

Institutia Prefectului – Judetul Buzau

Consilier Palcau Marius

Parc Padure Crang

 

 

Conferinta PPA 2

Adaugă comentariu

ATENTIE! Daca ne furnizati date cu caracter personal, inseamna ca sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate!


Codul de securitate
Actualizează