Joi 14 noiembrie a.c. avem SEDINTA EXTRAORDINARA la CJ Buzau

CJ BuzauDISPOZITIE Nr. 350 - privind convocarea Consiliului judetean in sedinta extraordinara in data de 14 noiembrie 2019 Presedintele Consiliului judetean Buzdu, In temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. ,b” si alin. (6) si art.196 alin.(1), lit. ,b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoaca Consiliul Judetean Buzau in sedinta extraordinara, JOI, 14 NOIEMBRIE 2019, ORA 10.

(2). Sedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Buzau din Bulevardul Nicolae B&lcescu nr. 48, Sala ,,Dimitrie Filipescu” cu urmdatoarea ordinea de Zi:

1. Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publica a Judetului Buzau, situat in municipiul Buzdu, strada Bistritei, nr. 45;

2. Aprobarea promovarii proiectului ,,Extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenté Buzdu”, in vederea finantarii acestuia prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente - forma actualizata 3;

3. Aprobarea_ Strategiei de _ tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ,,Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau, in perioada 2014-2020”.

(3) Initiatorul proiectelor de hotdrdri prevazute la alin. (2) este Presedintele Consiliului Judetean Buzdu.

Art.2. Materialele se comunica consilierilor judeteni in sistem electronic (e-mail) si se afiseaz4 pe site-ul autoritatii publice judetene;

Art.3. Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei din ~ 14.11.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, dupa cum urmeaza:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al judetului - pct. 1, 2 si 3;

2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, de disciplind, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertatilor cetatenilor - pct.1, 2 si 3;

3. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si arhitectura - pct. 2.

Art.4. Prezenta dispozitie va fi afisaté pe site-ul autoritatii publice judetene in data de 8 noiembrie 2019.

Art.5. Secretarul General al Judetului Buzau si Directia Juridica si Administratie Public8 Localé vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii care se comunica public.

I.G.