UPDATE - CUM SE TRIMIT DOCUMENTELE! Politia Buzău face angajări. Recrutări din sursă externă

angajari politieInspectoratul de Poliţie Județean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, județul Buzău, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 7 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

- ajutor șef post la Postul de Poliție Lopătari din cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Beceni, poziția 704 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

- ajutor șef post la Postul de Poliție Murgești din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Grebănu, poziția 853 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

- ajutor șef post la Postul de Poliție Balta Albă din cadrul Secției 8 de Poliție Rurală Râmnicelu, poziția 881 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

- ajutor șef post la Postul de Poliție Odăile din cadrul Secției 11 de Poliție Rurală Pârscov, poziția 976 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

- ajutor șef post la Postul de Poliție Pârscov din cadrul Secției 11 de Poliție Rurală Pârscov, poziția 979 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

- ajutor șef post la Postul de Poliție Padina din cadrul Secției 12 de Poliție Rurală Pogoanele, poziția 1008 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

- ajutor șef post la Postul de Poliție Glodeanu-Siliștea din cadrul Secției 13 de Poliție Rurală Smeeni, poziția 1031 din statul de organizare si funcţionare al unităţii.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română, scris şi vorbit;

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;

să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.  

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău: https://bz.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

 

I.G.

 

UPDATE

În atenția persoanelor care vor să se înscrie pentru a participa la concursul cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 7 posturi de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;


- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor șef de post).

Înscrierea se realizează, în perioada _13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online DOAR la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Menționăm faptul că persoanele poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite, de exemplu transmiterea documentelor prin mai multe e-mailuri, cazuri în care dosarul este considerat INVALID.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.., precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău la nr. de tel. 0238/402113 iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău din str. Chiristigii, nr. 8-10, în vederea clarificării.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de
24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;

copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;

copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

copie a permisului de conducere, categoria ”B”;

autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 

extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
fotografie color 9x12 cm; 

adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 7);

aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).